E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی برگزار شد

مجمع عمومی سالانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیمجمع عمومی عادی سالیانه انجمن‌ ایرانی زبان و ادبیات روسی با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و تعدادی از اعضای محترم انجمن‌ ایرانی زبان و ادبیات روسی از ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶ در سالن حافظ دانشگاه الزهراء (س)برگزار شد.
پس از پخش آیاتی چند از کلام الله مجید، در ابتدای این مراسم هیأت رئیسه جلسه متشکل از آقایان دکتر کریمی مطهر، دکتر محمدی، دکتر همت زاده و سرکار خانم دکتر دست آموز با موافقت حاضران انتخاب شدند و با تشکیل هیأت رئیسه مجمع، رسیدگی به دستور جلسه مجمع به صورت رسمی آغاز گردید.
جناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر ، رئیس هیأت مدیره انجمن‌ ایرانی زبان و ادبیات روسی ضمن خیر مقدم به میهمانان بر اساس دستور جلسه، گزارش فعالیت‌ها و عملکرد شورا را در سال  ۱۳۹۵ به مجمع ارائه نمودند و گفتند این انجمن پس از پنج سال با روند رو به رشد توانسته در سال ۱۳۹۵ با کسب پانصد و هفت امتیاز از شورای انجمن های علمی رتبه B را بدست بیاورد

مجمع عمومی سالانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیسپس آقای دکتر محمدی، به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه جلسه ضمن تشکر از کارهای صورت گرفته به فعالیت های جدید انجمن از جمله شروع به کار کمیته فرهنگ نگاری انجمن در سال جدید اشاره‌ای نموده و پیشنهاداتی را بیان کردند که متعاقباً خانم دکتر دست آموز   از عملیاتی شدن بعضی از آن پیشنهادات در آینده نزدیک توسط گروه زبان روسی دانشگاه الزهراء خبر دادند و متفق القول اعضای هیات رییسه جلسه همکاری انجمن را باعث موثرتر شدن آن اقدامات دانستند.
با اتمام گزارش فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه زبان و ادبیات روسی توسط انجمن، در ادامه دستور جلسه برنامه عملیاتی سال 97 انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و همچنین اسناد راهبردی پنج و ده ساله توسط دبیر انجمن دکتر مهدی محمدبیگی به استحضار حاضرین در جلسه رسید و ایشان به پرسش‌های آنان در جلسه شورا پاسخ دادند و بعضی از پیشنهادات که مورد توافق حاضرین قرار گرفت در اسناد مذکور وارد کردند.
پس از آن نسبت به تصویب برنامه اجرایی و اسناد راهبردی ۵ و ۱۰، رأی گیری به عمل آمد که مورد تصویب حاضرین در جلسه مجمع قرار گرفت.
در آخر با نظر سنجی از اعضا و پذیرایی مراسم به پایان رسید.

گزارش کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»

کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»
در دانشگاه مازندران
سخنران: دکتر جان اله کریمی مطهر


نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، جان الله کریمیجناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران و رئیس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در قالب کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی» در دانشگاه مازندران روز شنبه مورخ 30 اردبیهشت 1396 سخنرانی کردند.
ایشان، ضمن ارائه گزارشی از نتایج و فرایند ارزیابی نشریات معتبر علمی کشور در سال 1395 و بیان اهم سیاست¬های کلی مورد تأکید کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای کیفی نشریات و روند کلی صدور مجوز در طی 12 سال اخیر و نیز آمار و تعداد نشریات معتبر علمی به تفکیک گروه¬¬های تخصصی و دانشگاه¬ها و استان¬های کشور، به مدیران محترم دانشگاه مازندران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ محترم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ حاضر در جلسه، با نمایش اسلایدهایی ﻣﻮارد زﯾﺮ را یادآوری کردند تا درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:

1. ‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼـﻼح ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ COPE.
2. ‫تعیین ﺣﻖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی (CC or Commons Creative) تا در جهان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‪
3. ‫ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در سایت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.
4. ‫ﻋﻨﻮان، اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﭼﮑﯿﺪه، واژه های ﮐﻠﯿﺪی، و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ حتما ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪.
5. ‫ﭼﻨـﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﭼـﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد لازم است ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ باشد، و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮﮐـﺪام ﺑﺮای ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ گردد‪.
6. ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ کافی در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪، ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺗﯿﻢ داوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.
7. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ‫ﺷﻮد‪.
8. ‫ﻧﻮع داوری ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و وﻇﺎﯾﻒ داوران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪. ‫
9. ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﻮد (از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ) و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ‫‪Research paper, Review paper Book Review, Technical note, etc
10. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸـﺮﯾﻪ آزاد(Open access) اﺳﺖ‪، ﻋﺒﺎرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
11. ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
12. اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﺎﻟﺮ یا سایر سامانه های معتبر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.
13. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺸـﺮﯾﻪ کامل باشد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴـﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
14. ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
15. ‫ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.
16. ‫از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دی او آی (DOI) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.
17. ‫از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮد‪.
18. چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) متناسب با زبان نشریه باشد.
19. فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها با دستور العمل نشریه مطابقت داشته باشد.
20. محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه حتما تطابق کامل داشته باشد. در ضمن اهداف و رویکرد (aims and scope) نشریات بصورت دقیق در نشریات آورده شود.
21. سطح و کیفیت محتوای علمی مقاله ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟
     • برای نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید.
     • برای نشریه علمی ترویجی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی.
22. ضرورت نمایه سازی نشریات در پایگاه¬های تخصصی، قبل از نمایه شدن آنها در پایگاه¬های معتبر بین¬المللی مانند ISI .
23. داشتن QR code

از دیگر نکاتی که ایشان اشاره کردند این بود که نشریات تلاش کنند که مقالات چاپ شده از نویسندگان تکراری، مخصوصا در دو شماره پیایی نداشته باشند و نشریات دارای انتشار الکترونیکی به موقع باشند.
این کارگاه با پرسش¬های حاضرین و پاسخ¬گویی ایشان به اتمام رسید.

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

گزارش نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره زبان روسی"

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشبه همت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و با همکاری گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نشست علمی "مروری بر پیکره ی زبان روسی" روز یک شنبه مورخ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، در سالن شهدای گمنام دانشگاه تربیت مدرس برپا شد و استاد محترم جناب آقای دکتر محمدی در این زمینه سخنرانی کردند.  
در طی برنامه ایشان ابتدا تعریفی از پیکره در زبان روسی ارائه کرده، سپس پژوهش و تلاش های صورت گرفته در مورد پیکره های زبان روسی را معرفی، هم چنین چندین سایت و برنامه را در این خصوص ارائه نمودند.  
پس از آن به تشریح یکی از این پژوهش ها که دربرگیرنده ی پیکره های متفاوت و اطلاعات بسیار زیاد و پرکاربردی می باشند، پرداختند. از جمله ی این اطلاعات می توان به پیکره های مربوط به متون ادبی و شعر، زبانشناسی، واژه شناسی، صرف، نحو و بسیاری دیگر، مثال ها و کاربردهای عبارت های مورد جستجو، بسامد هر یک از آنها، قسمت هایی از فیلم ها و کلیپ های مربوط به آن ها، مقالات علمی و پژوهشی آنالیز شده، نمونه های تجزیه و تحلیل شده از قرن ۱۱ تاکنون و در نهایت نمونه ها و توانمندی های خود این پیکره اشاره نمود.  
با توجه به اینکه دانشجویان زبان روسی جهت آماده سازی فعالیت های خود نیاز به تجریه و تحلیل نمونه های کار خود دارند، با مراجعه به این قبیل پیکره ها می توانند با صرف زمان اطلاعات موثق و مورد نیاز خود را استخراج نموده و از تمامی این اطلاعات برای یافتن منابع قابل اعتماد استفاده نمایند. همچنین با بررسی آنها برای انجام هر چه بهتر فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام کنند.

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشنشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارش

گزارش کارگاه آموزشی "بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی"

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشبه همت گروه آموزشی مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه 1396 کارگاه آموزشی با عنوان "بررسی معنا شناختی پیشوندهای فعلی زبان روسی" از ساعت 10 الی 18 با تدریس خانم دکتر مریم رضایی آذین، استادیار محترم گروه مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران در سالن اجتماعات باقر العلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید.

 

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشدر ابتدا دبیر کارگاه، آقای دکتر گلستان، عضو محترم هیات علمی دانشگاه مازندران، ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیحاتی پیرامون اهمیت پیشوند های فعلی ارائه نمودند و همچنین بر لزوم یادگیری افعال پیشونددار در زبان روسی، به منظور برقراری صحیح ارتباطات کلامی و صحت ترجمه تأکید ورزیدند. در ادامه خانم دکتر آذین سخنان خود را با توضیحاتی درخصوص پیشوندهای فعلی آغاز کرده و چالش های پیش روی زبان آموزان ایرانی در یادگیری و ترجمه ی افعال پیشونددار را با تکیه بر ساختارهای متفاوت دو زبان فارسی و روسی یادآور شدند. سپس به بررسی تغییرات دستوری، معنایی و نحوی که پیشوندها با پیوستن به افعال زبان روسی ایجاد می کنند با ذکر مثال های متنوعی پرداختند.

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشدکتر آذین در بخش بعدی کارگاه معنای واژگانی پیشوندهای فعلی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده  و پیشوندها را در ترکیب با گروه های مختلف فعلی اعم از افعال حرکتی، گفتاری، کنشی، حسی، رفتاری، فعالیتی، افعال بیانگر تفکر و اندیشه با ذکر مثالهای مربوطه معرفی نمودند. به عنوان کار عملی کارگاه جملات متعددی با افعال پیشوند دار در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا طبق توضیحات ارائه شده معنای افعال پیشوند دار را در جملات تشخیص دهند. در خاتمه نیز به سئوالات حضار پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر آموزشی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی اعطا خواهد شد.

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارش

مطالب بیشتر ...