E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش سخنرانی با موضوع "بررسی شیوه های ساخت گروه واژه ها در زبان روسی"

بررسی شیوه های ساخت گروه واژه ها در زبان روسیگروه آموزشی زبان روسی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز سه شنبه مورخ 14/9/96 جلسه ی سخنرانی با عنوان "بررسی شیوه های ساخت گروه واژه ها در زبان روسی" برگزار نمود. سخنران این جلسه سرکار خانم دکتر مریم آذین، استادیار گروه زبان روسی دانشگاه مازندران و عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی بودند.
خانم دکتر آذین سخنان خود را با تعریف گروه واژه از دیدگاه زبان شناسان مشهور آغاز نموده و سپس به ساختار آنها که شامل ترکیبات، نسبت ها و روابط نحوی بین گروه واژه ها و شیوه های ساخت آنها در زبان های روسی و فارسی است، پرداخته برای هر یک مثال های متعددی ذکر کردند. انواع گروه واژه های ساده و مرکب شامل گروه واژه های فعلی، اسمی، وصفی، قیدی و ضمیری به همراه نمونه های مختلف در زبان روسی و فارسی مورد مقایسه قرار گرفتند. دکتر آذین در ادامه، به نسبت های نحوی بین اجزای تشکیل دهنده ی گروه واژه ها که بیانگر نسبت های متممی، قیدی و مفعولی است، پرداخته و آنها را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و در پایان جلسه نیز به سوالات حضار پاسخ داده شد.

مریم آذین، دانشگاه مازندرانمریم آذین، دانشگاه مازندران

مریم آذین، دانشگاه مازندران

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش سخنرانی با موضوع "بررسی شیوه های ساخت گروه واژه ها در زبان روسی"