E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»

کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»
در دانشگاه مازندران
سخنران: دکتر جان اله کریمی مطهر


نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، جان الله کریمیجناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران و رئیس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در قالب کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی» در دانشگاه مازندران روز شنبه مورخ 30 اردبیهشت 1396 سخنرانی کردند.
ایشان، ضمن ارائه گزارشی از نتایج و فرایند ارزیابی نشریات معتبر علمی کشور در سال 1395 و بیان اهم سیاست¬های کلی مورد تأکید کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای کیفی نشریات و روند کلی صدور مجوز در طی 12 سال اخیر و نیز آمار و تعداد نشریات معتبر علمی به تفکیک گروه¬¬های تخصصی و دانشگاه¬ها و استان¬های کشور، به مدیران محترم دانشگاه مازندران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ محترم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ حاضر در جلسه، با نمایش اسلایدهایی ﻣﻮارد زﯾﺮ را یادآوری کردند تا درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:

1. ‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼـﻼح ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ COPE.
2. ‫تعیین ﺣﻖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی (CC or Commons Creative) تا در جهان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‪
3. ‫ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در سایت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.
4. ‫ﻋﻨﻮان، اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﭼﮑﯿﺪه، واژه های ﮐﻠﯿﺪی، و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ حتما ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪.
5. ‫ﭼﻨـﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﭼـﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد لازم است ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ باشد، و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮﮐـﺪام ﺑﺮای ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ گردد‪.
6. ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ کافی در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪، ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺗﯿﻢ داوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.
7. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ‫ﺷﻮد‪.
8. ‫ﻧﻮع داوری ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و وﻇﺎﯾﻒ داوران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪. ‫
9. ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﻮد (از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ) و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ‫‪Research paper, Review paper Book Review, Technical note, etc
10. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸـﺮﯾﻪ آزاد(Open access) اﺳﺖ‪، ﻋﺒﺎرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
11. ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
12. اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﺎﻟﺮ یا سایر سامانه های معتبر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.
13. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺸـﺮﯾﻪ کامل باشد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴـﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
14. ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
15. ‫ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.
16. ‫از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دی او آی (DOI) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.
17. ‫از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮد‪.
18. چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) متناسب با زبان نشریه باشد.
19. فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها با دستور العمل نشریه مطابقت داشته باشد.
20. محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه حتما تطابق کامل داشته باشد. در ضمن اهداف و رویکرد (aims and scope) نشریات بصورت دقیق در نشریات آورده شود.
21. سطح و کیفیت محتوای علمی مقاله ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟
     • برای نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید.
     • برای نشریه علمی ترویجی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی.
22. ضرورت نمایه سازی نشریات در پایگاه¬های تخصصی، قبل از نمایه شدن آنها در پایگاه¬های معتبر بین¬المللی مانند ISI .
23. داشتن QR code

از دیگر نکاتی که ایشان اشاره کردند این بود که نشریات تلاش کنند که مقالات چاپ شده از نویسندگان تکراری، مخصوصا در دو شماره پیایی نداشته باشند و نشریات دارای انتشار الکترونیکی به موقع باشند.
این کارگاه با پرسش¬های حاضرین و پاسخ¬گویی ایشان به اتمام رسید.

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

صفحه اصلی اخبار سایت گزارش همایش ها گزارش کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»