E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

گزارش کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»

کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی»
در دانشگاه مازندران
سخنران: دکتر جان اله کریمی مطهر


نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، جان الله کریمیجناب آقای دکتر جان اله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران و رئیس محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در قالب کارگاه «نمایه سازی تخصصی و ارتقای کیفی نشریات علمی – پژوهشی» در دانشگاه مازندران روز شنبه مورخ 30 اردبیهشت 1396 سخنرانی کردند.
ایشان، ضمن ارائه گزارشی از نتایج و فرایند ارزیابی نشریات معتبر علمی کشور در سال 1395 و بیان اهم سیاست¬های کلی مورد تأکید کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای کیفی نشریات و روند کلی صدور مجوز در طی 12 سال اخیر و نیز آمار و تعداد نشریات معتبر علمی به تفکیک گروه¬¬های تخصصی و دانشگاه¬ها و استان¬های کشور، به مدیران محترم دانشگاه مازندران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ محترم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ حاضر در جلسه، با نمایش اسلایدهایی ﻣﻮارد زﯾﺮ را یادآوری کردند تا درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:

1. ‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼـﻼح ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ COPE.
2. ‫تعیین ﺣﻖ ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎی (CC or Commons Creative) تا در جهان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‪
3. ‫ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در سایت ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد‪.
4. ‫ﻋﻨﻮان، اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﭼﮑﯿﺪه، واژه های ﮐﻠﯿﺪی، و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ حتما ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪.
5. ‫ﭼﻨـﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﭼـﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد لازم است ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ باشد، و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮﮐـﺪام ﺑﺮای ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ گردد‪.
6. ‫ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ کافی در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪، ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺗﯿﻢ داوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.
7. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ‫ﺷﻮد‪.
8. ‫ﻧﻮع داوری ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و وﻇﺎﯾﻒ داوران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد‪. ‫
9. ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﻮد (از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ) و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: ‫‪Research paper, Review paper Book Review, Technical note, etc
10. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸـﺮﯾﻪ آزاد(Open access) اﺳﺖ‪، ﻋﺒﺎرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
11. ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺮاﯾﻢ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
12. اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﺎﻟﺮ یا سایر سامانه های معتبر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.
13. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺸـﺮﯾﻪ کامل باشد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴـﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪. ‫
14. ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪. ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و داوران در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪.
15. ‫ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.
16. ‫از ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دی او آی (DOI) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.
17. ‫از ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان دﯾﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﺷﻮد‪.
18. چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) متناسب با زبان نشریه باشد.
19. فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها با دستور العمل نشریه مطابقت داشته باشد.
20. محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه حتما تطابق کامل داشته باشد. در ضمن اهداف و رویکرد (aims and scope) نشریات بصورت دقیق در نشریات آورده شود.
21. سطح و کیفیت محتوای علمی مقاله ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟
     • برای نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید.
     • برای نشریه علمی ترویجی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی.
22. ضرورت نمایه سازی نشریات در پایگاه¬های تخصصی، قبل از نمایه شدن آنها در پایگاه¬های معتبر بین¬المللی مانند ISI .
23. داشتن QR code

از دیگر نکاتی که ایشان اشاره کردند این بود که نشریات تلاش کنند که مقالات چاپ شده از نویسندگان تکراری، مخصوصا در دو شماره پیایی نداشته باشند و نشریات دارای انتشار الکترونیکی به موقع باشند.
این کارگاه با پرسش¬های حاضرین و پاسخ¬گویی ایشان به اتمام رسید.

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

نمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهرنمایه سازی و ارتقای کیفی نشریات علمی-پژوهشی، دکتر جان الله کریمی مطهر

گزارش نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره زبان روسی"

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشبه همت انجمن علمی دانشجویی زبان روسی و با همکاری گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی نشست علمی "مروری بر پیکره ی زبان روسی" روز یک شنبه مورخ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، در سالن شهدای گمنام دانشگاه تربیت مدرس برپا شد و استاد محترم جناب آقای دکتر محمدی در این زمینه سخنرانی کردند.  
در طی برنامه ایشان ابتدا تعریفی از پیکره در زبان روسی ارائه کرده، سپس پژوهش و تلاش های صورت گرفته در مورد پیکره های زبان روسی را معرفی، هم چنین چندین سایت و برنامه را در این خصوص ارائه نمودند.  
پس از آن به تشریح یکی از این پژوهش ها که دربرگیرنده ی پیکره های متفاوت و اطلاعات بسیار زیاد و پرکاربردی می باشند، پرداختند. از جمله ی این اطلاعات می توان به پیکره های مربوط به متون ادبی و شعر، زبانشناسی، واژه شناسی، صرف، نحو و بسیاری دیگر، مثال ها و کاربردهای عبارت های مورد جستجو، بسامد هر یک از آنها، قسمت هایی از فیلم ها و کلیپ های مربوط به آن ها، مقالات علمی و پژوهشی آنالیز شده، نمونه های تجزیه و تحلیل شده از قرن ۱۱ تاکنون و در نهایت نمونه ها و توانمندی های خود این پیکره اشاره نمود.  
با توجه به اینکه دانشجویان زبان روسی جهت آماده سازی فعالیت های خود نیاز به تجریه و تحلیل نمونه های کار خود دارند، با مراجعه به این قبیل پیکره ها می توانند با صرف زمان اطلاعات موثق و مورد نیاز خود را استخراج نموده و از تمامی این اطلاعات برای یافتن منابع قابل اعتماد استفاده نمایند. همچنین با بررسی آنها برای انجام هر چه بهتر فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام کنند.

نشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارشنشست علمی تحت عنوان "مروری بر پیکره ی زبان روسی"، گزارش

گزارش کارگاه آموزشی "بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی"

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشبه همت گروه آموزشی مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه 1396 کارگاه آموزشی با عنوان "بررسی معنا شناختی پیشوندهای فعلی زبان روسی" از ساعت 10 الی 18 با تدریس خانم دکتر مریم رضایی آذین، استادیار محترم گروه مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران در سالن اجتماعات باقر العلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید.

 

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشدر ابتدا دبیر کارگاه، آقای دکتر گلستان، عضو محترم هیات علمی دانشگاه مازندران، ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیحاتی پیرامون اهمیت پیشوند های فعلی ارائه نمودند و همچنین بر لزوم یادگیری افعال پیشونددار در زبان روسی، به منظور برقراری صحیح ارتباطات کلامی و صحت ترجمه تأکید ورزیدند. در ادامه خانم دکتر آذین سخنان خود را با توضیحاتی درخصوص پیشوندهای فعلی آغاز کرده و چالش های پیش روی زبان آموزان ایرانی در یادگیری و ترجمه ی افعال پیشونددار را با تکیه بر ساختارهای متفاوت دو زبان فارسی و روسی یادآور شدند. سپس به بررسی تغییرات دستوری، معنایی و نحوی که پیشوندها با پیوستن به افعال زبان روسی ایجاد می کنند با ذکر مثال های متنوعی پرداختند.

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارشدکتر آذین در بخش بعدی کارگاه معنای واژگانی پیشوندهای فعلی را به تفصیل مورد بررسی قرار داده  و پیشوندها را در ترکیب با گروه های مختلف فعلی اعم از افعال حرکتی، گفتاری، کنشی، حسی، رفتاری، فعالیتی، افعال بیانگر تفکر و اندیشه با ذکر مثالهای مربوطه معرفی نمودند. به عنوان کار عملی کارگاه جملات متعددی با افعال پیشوند دار در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا طبق توضیحات ارائه شده معنای افعال پیشوند دار را در جملات تشخیص دهند. در خاتمه نیز به سئوالات حضار پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر آموزشی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی اعطا خواهد شد.

بررسی معناشناختی پیشوندهای فعلی در زبان روسی، گزارش

گزارش نشست علمی با موضوع "ترجمه ناپذیری: چالش ها و راهکارها"

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشستگروه آموزشی مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی در روز چهارشنبه مورخ 27/ 2/ 1396 جلسه ای با عنوان "ترجمه ناپذیری: چالش ها و راهکارها" برگزار کرد.
سخنران این جلسه سرکار خانم دکتر مریم رضایی آذین، استادیار محترم گروه آموزشی  مترجمی زبان روسی دانشگاه مازندران بودند جلسه از ساعت 13 الی 15 در سالن باقر العلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید. طی برگزاری جلسه، خانم دکتر آذین سخنان خود را با بررسی تعاریف ترجمه از دیدگاه نظریه پردازان مشهور مطالعات ترجمه آغاز نموده، چالش های برابریابی برای خلا واژگانی و امکانپذیری یا عدم امکان معادل یابی کامل در فرآیند ترجمه را  از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند.

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشستدر ادامه ایشان اضافه نمودند که برابریابی در سطح واژگان از الویت های امر ترجمه بوده و همواره یکی از عمده ترین چالش هایی است که مترجمین در روند ترجمه با آن مواجه هستند. در ادامه با ذکر نمونه های مختلف به دلایل دشواری های معادل یابی در دو زبان روسی و فارسی پرداخته شد. مسئله همگرایی، واگرایی و خلا واژگانی در سطح واژگان در دو زبان روسی و فارسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری به تفصیل تشریح گردید. در نهایت راهکارها و شیوه هایی معرفی گردید که مترجم بر مبنای آنها می تواند در مواجهه با مشکلات برابریابی واژگانی و برگردان آنها به زبان فارسی چالش های پیش رو را از سر بگذراند. در نهایت به سئوالات حضار در این خصوص پاسخ داده شد.

ترجمه پذیری: چالش ها و راهکارها، گزارش نشست

مطالب بیشتر ...